د چاپیریال ساتني ریاست خالي بست اعلان ته سپارل سوي!

د کندهار ولایت د (چاپیریال ساتني ) ریاست لاندي خالي بست د ازاد رقابت له لاري اعلان ته سپارل سوي!

وظیفه بست
مدیریت عمومي اطلاعات او ارتباط عامه 4
کارشناس حفظ میراث های طبیعی 4
کارشناس حفظ میراث های طبیعی 4
کارشناس ارزیابی انکشاف پایدار 4
کارشناس نظارت و تفتیش محیط زیست 4