پوهني رياست کار و اهل د کارته سپارولو او د خالي بستونو د ډکولو په موخه لاندي بستونه اعلان ته سپاري


پوهني رياست کار و اهل د کارته سپارولو او د خالي بستونو د ډکولو په موخه لاندي بستونه اعلان ته سپاري

۱:داحمدشاهی اوله هلکانو لیسی آمریت (۱) بست ۳ دریم رتبه.
۲دصوفی صاحب دانجونو لیسی آمریت (۱) بست ۳ دریم رتبه.
۳دمعروف ولسوالی دپوهنی آمریت (۱) بست ۳ دریم رتبه.
۴حاجی سعدالله لیسی دبولدک ولسوالی آمریت (۱) بست ۳ دریم رتبه.
۵دنظارت او ارزونی دمعروف ولسوالی آمریت (۱) بست ۳ دریم رتبه.
۶داسحاق نیکه دښونځی معروف ولسوالی عمومی مدیریت (۱) بست ۴رتبه.
۷دپلان او ارزونی عمومی مدیریت (۱) بست ۴څلورم رتبه.
۸دشهادتنامو مديريت مسلکي غړى (۱) بست ۴څلورم رتبه.
۹دتربیت بدنی عمومی مدیریت (۱) بست ۴څلورم رتبه.
شرایط :
حداقل باید د دريم بست د پاره لیسانس وی 
د څلورم بست د پاره حد اقل (14) پاس وي
کار ی تجربه :
د۳ بستونو دپاره ددندی اړونده دوه کلنه کاری تجربه ولری .
د۴ بستونو دپاره ددندی اړوند یوکلنه کاری تجربه ولری.
پر شرایطو برابر اشخاص کولای سی چی د پوهنی ریاست او د اداری اصلاحاتو او ملکی خدماتو ریاست څخه د درخواستی فورمی د ( 97/ 11 / 8 )  نیټې څخه بيا د ( 97 /11/18) نېټې پوري د بشري منابع د مديريت څخه ترلاسه کړي.