له موږسره اړیکي

ویاند : عزیزاحمد (عزیزي)

 د اړیکو شماره: 93700093071+ ــــ 0302005809 

بریښنالیک پته : azizahmadazizi84@yahoo.com


 

دویب سایټ مسؤل: نوراحمد (سعادت)

د اړیکو شماره:  93700988549+ ــــ  0302005809

بریښنالیک پته  noorahmadsadat@gmail.com