له موږسره اړیکی

 

۱ – انجنیر شکیب احمد مجروح

رئیس دفتر
تیلیفون:           ۰۳۰۲۰۰۲۲۳۴    
ایمیل:  shakebmajroh@gmail.com        
 


۲ – شکیب احمد روفی

دوالی سکرتر
تیلیفون:           ۰۳۰۲۰۰۱۸۶۴  
ایمیل:  shakibraufi1@gmail.com          
 


۳ – نجیب الله    کوثر

دمرستیال ولی سکرټر
تیلیفون:          ۰۳۰۲۰۰۱۳۳۳
ایمیل: najibullah.kawsar@gmail.com          
 


۴ – جاویدالله    سلطانی

دمنابع بشری رئیس

تیلیفون:        ۰۳۰۲۰۰۵۵۲۳ 
ایمیل: 


 –  احسان الله   جرس

دغونډو د تنظیم عومومی مدیر
تیلیفون:       ۰۳۰۲۰۰۲۲۵۸
ایمیل:  edari.majlas.k@gmail.com      


۵ – صمیم  خپلواک

دوالی ویاند
تیلیفون:       ۰۳۰۲۰۰۲۵۸۵
ایمیل:  aillham.aillham1@gmail.com      
 


۶ – سمیع الله   

د اداری او مالی ریاست سکرټر

تیلیفون:     ۰۳۰۲۰۰۵۵۹۶
ایمیل:  samiullahaloko786@gmail.com     

 


۷ – حسیب الله     قریشی

د استخدام امر

تیلیفون:    ۰۳۰۲۰۰۵۵۲۳ 
ایمیل:  qhaseebullah@gmail.com    


۸ –   نوید احمد  نیکمل

د ویب سايټ مسؤل

تیلیفون:   ۰۷۰۳۷۱۶۱۰۰  -  ۰۳۰۲۰۰۵۸۰۹
ایمیل:  nveed_nikmal@yahoo.com