د شخړود حل او د دولت ســـره د خلګـــو داړيکـــو کميسيون

 

 د کــــندهار ولايت د شخړود حل او د دولت ســـره د خلګـــو داړيکـــو کميسيون درئيس او ریاست پیژندنه

 نوم  : حاجي حکمت الله مجددي

پلار نوم  : حاجي حبيب الله مجددي

زيږيدونيټه:٦  ثور  ١٣٥٨

اصلي سکونت: قندهار ولايت ډنډ والسوالي

د تماس شماره: 0093700322786

فعلي سکونت:قندهار ولايت عينو مينه

تحصيلات:ليسانس پوري لوړي زده کړي کړي

(١٣٨٥)څخه شروع بيا(١٣٨٨)کال پوري د قــندهار ولايت د سولي او ملي پخلايني  د کميسيون مشاور په حيث وظيفه اجراء کړيده

(١٣٨٨)څخه تر(١٣٨٩)کال پوري د قندهارولايت دسولي او ملي پخلايني سر پر ست په حيث وظيفه اجراء کړي

(١٣٨٩)کال څخه تر(١٣٩٥)کال پوري رئيس عمومي برسي ولايات پــه حيث وظيفه اجراءکړي

(١٣٩٥)کال څخه دقندهار ولايت دشخړودحل اود دولت سره دخلګو داړيکوکميسيون بـرحاله د رئيس په حيث وظيفه اجراء کوي


دکـــندهار ولايت د شخـړودحل او د دولت ســره دخلګــــو د اړيکو کميسيون نمايندګي اهداف

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د شخړو دحل اود دولت سره دخلګو داړيکوخپلواک کميسيونعمومي رياست چه مرکز پـه کابل کښي دي او پـــه ولاياتو کښي د نماينده ګي رياستونـه لــــري چه د خلګو شخړي ورحل کړي په جريان(١٣٩٧)کال کښي دکندهارولايت د شخړودحل اود دولت ســـــره دخلګـــــوداړيکــــو کميسيون پــــه تــــعداد(٢٥) نفــــرود شخـــړودحل ريـاست تــــه عـــارض شــوي او موضوعات مو ورحل فصل کړي عمومي مــرکزتــــه مـــــو راپور ورکړي

دکــندهــــار ولايت نماينده ګي ريــــاست دخلګو دمنازعـــــي پـــــه حل کښي هلي ځلي کـــړي اود هغوي مــــوضوع ګاني د اړوند مـــرجع ســـــره شريکي کړي نـــومــــړي ريــــــاست د دولت

او د خلګو تـــرمينځ د پل حيثيت لري چه دخلګو مشکلات پـــه ډيره اساني ســــره ورحل کړي  

درياست مقام

معاونیت

مشاور دیني

مشاور قومي

مدیریت ارتباط

مدیریت اداري