دنفتي موادو عمومي مدیریت

د کـندهار ولايت د نفتي موادوعمومي ریاست درئيس او ریاست پیژندنه 

 نوم  : محمدعثمان

پلار نوم  : محمداسمعیل

اصلي سکونت: ارغنداب ولسوالی

تحصيلات: تحصیل درجه یي لیسانس 

دتماس شماره:0093700305360


 دنفتي موادوعمومي ریاست پيژندنه

دنفتي موادو عمومي مدیریت د کندهار ولایت په سطحه د دریم واحد په شکل د نفتي موادو د تنظیم داداری په چوکاټ کی فعالیت کوي، چه عمومي دنده یي د ټولو دولتي ارګارنونو د تیلو اکمالات دي، چه د استندرد سره سم تیل توزیع کړي.

اوله هغه شخصي پمپو څخه په کندهار ولایت کي موقیعت لري دفعالیت کړنه او ټکس يي راټول کړي.

او هغه ملکیتونه چه په نفتي موادو پوری اړه لری دهغه ساتنه کوی، او ګاز د تاسیساتو د تنظیم چاري هم ددی مدیریت دنده ده.

دنفتي موادو اواده پنځه مدیریتونه لري:

1: اداري مدیریت

2: محاسبي مدیریت

3: د پلان  او ګاز مدیریت

4: د تخنیک مدیریت

5: د بولدک مدیریت