د پوهني ریاست

د کندهار ولایت د پوهني ریاست د رئیس او ریاست پیژندنه

نوم : عبدالقادر

د پلارنوم : حاجی عبدالغني

د زوکړی نیټه : 1364

د زوکړی ځای : کندهار

زده کړی :لیسانس

تماس شماره:0093700316971

 


د کندهار ولایت د پوهني ریاست پېژندنه

د پوهني ریاست د رئیس بست (۲) بست او یو تعداد دی او د پوهني وزیر ته، ولایت مقام ته او مربوطه معینانو ته ته راپور ورکوي.

هغه بستونه چي نوموړی  بست ته راپور ورکوی عبارت دي له تدریسی معاونیت، د اسلامي زده کړو امریت، مالي او اداري امریت، سواد حیاتي ، د حفاظت او مسؤنیت عمومي مدیریت، د داخلی پلټني د تفتیش عمومي مدیریت او د پلان او ارزوني عمومي مدیریت ، د بودجي تطبیق ، د عامه روابطو راپور وکول، د عامه پوهاوي اجرائیه مدیریت، او د پوهنی ریاست اړوند د ولسوالیو د پوهنی امریتونه.

د وظایفو لنډيز :

 د پوهني رئيس د پوهني وزارت اړوند د معنیت تر رهبرۍ لاندي، د پوهني د قانون مطابق او نور د دولت قوانین د ټول نظام تر رهبری لاندي دی او د پوهنی وزارت اړوند پالیسی او برنامی د پوهني د رئیس له خوا د قابل اجرا  او د تطبیق وړ دي.

د وظایفو شرحه :

د پوهني تر رهبری لاندي ټول هغه کارمندان چي پوهني رئيس ته راپور ورکوي د هغوی نظارت او رهبري ترسره کول او د پوهنی وزارت اړوند په ټولو انکشافی پالیسیو کي، برنامې ترحه کول او د پوهني وزارت بودجه جوړونه د ولایت په سطحه د اساسی قانون مطابق د پوهني قانون،  مقرره، لوایح او طرزالعمل کښۍ پوره ونډه اخسیتل دي.

 1. د پوهني ریاست اړونده برنامې لکه د عمومي زده کړو امریت، د ښوونکو د روزنی ریاست، د اسلامي زده کړو امریت، سواد حیاتي، د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت او د خصوصی زده کړو په برخه کښي په مرکز او ولسوالیو د تنظیم ښه والی او رهبري ترسره کول.
 2. د پوهني ریاست اړوند د مالي، ادراي او  تدریسي چارو څخه نظارت او ارزیابي راپور ورکوونکی او راپور اخیستونکی دي .
 3. د ولایت په کچه د پوهني د ستونزو معلومول او د هغوی لپاره د حل لاري چاري لټول.
 4. د پوهني وزارت ټول د ښووني نصاب، پالیسی ګاني، مقررې ، لوایح او طرزالعملونه د ښووني او رزوني په ټولو برخو کښي تطبیقول.
 5. د ښه کیفیت او متوازن معارف پراختیایی پلانونه د خلګو د لاسرسی  په منظور تطبیقول.
 6. د پوهني وزارت د ښوونی او روزني ، د ښوونی نصاب ، عمومي زده کړي ، تخنیکي او مسلکي زده کړي، اسلامي زده کړي، سواد حیاتي او د مصعؤن سوي موحیطونه او په مناسبو زده کړو کښي د پوهني وزارت پراختیایی برنامې تطبیقول.
 7. د دولت د مقرراتو د قانون مطابق د بشری سرچینو ، مالی سرچینو او تخنیکی سر چینو کښي د اړونده ولایت  دعادي پراختیایي بودجې تطبیقول.
 8. په اړونده ولایت کښي د خدمات ملکي د قانون مطابق استخدام ، منفکي، تبدیلي، مکافات او مجازات د بشری سرچینو په شمول مدیریت او نظارت ترسره کول.
 9. د هیواد د قوانینو مطابق د نظارت په موخه د تحیه او تدارکاتو د انتقالیدنکي او غیر انتقالیدونکي ارادو څخه ساتنه کول.
 10. د پوهني ریاست اړوند د ټولو ولسوالیو د جلسو نظارت او رهبري کول.
 11. د ستونزو د حل په موخه په قومي او محلی  سطحه شوراګاني جوړول.