د عدلیې ریاست

   

د کندهار ولایت د دعدلیی ریاست د رئيس او ریاست پیژندنه

نوم : نیک محمد احمدي

د پلارنوم : جان محمد

د زوکړی نیټه : ۱۳۵۷ه ش

د زوکړی ځای : د میدان وردګ ولایت، د چک والسوالۍ د قلعه حسین کلی دی

تماس شماره:0093700968685

زده کړی : د کابل پوهنتون څخه په کال (۱۳۸۲) ه ښ کي د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی د قضاء او څارنوالۍ د څانګي څخه د لیسانس په کچه فاریغه سوی دی.

کاري تجربه :

(۱۳۸۳/۱۲/۱۳) دپکتیکاولایت دقضایای دولت دمعاملاتود لارښوني مدیر.

(۱۳۸۵/۴/۲۴) دپکتیکاولایت دقضایای دولت عمومي مدیر.

(۱۳۸۷/۶/۲) دپکتیکادقضایای دولت آمر.

(۱۳۸۷/۱۱/۱) دپکتیکاولایت عدلیې رئیس.

(۱۳۹۲/۱۰/۲۵) د کندهارد عدلیې ریاست رئیس.


د کندهار ولایت د دعدلیی ریاست پیژندنه

دکندهارولایت دعدلیی ریاست داجرائیه قوی جز چه دعدلیی وزارت په چوکاټ کی په ولایتي کچه ددوهمي اداري واحدپه توګه دلاندي(۴)آمریتو او د ولسوالیو په شمول د(۱۷)عمومي مدیریتونو د تشکیل لرونکي دي چه په لاندي ډول دي.

دحقوقوامریت ، د قضایای دولت آمریت،دحقوقي مرستو امریت، دماشومانو داصلاح اوروزنی امریت، دانسجام مدیریت،مالي اواداري عمومي مدیریت او په(۱۵)ولسوالیو کښي دحقوقو مدیریتونه لري.

۱- حقوقو آمریت :

د محاکمو لپاره د حقوقي قضایاوه ابتدایي اسنادبررسي او د مربوطه امورو تنظیمول۰

دخلګو ترمینځ د املاکي، دیوني،تجارتي اوفامیلي یا کورنیو شخړو د حل اوفصل لپاره منځګړیتوب۰

دحکمي اوحقیقي اشخاصو تجارتي اومدني حقوقو تحصیل او دهغو څخه دمحصول اخستل او ددولت خزانی ته تحویل کول۰

دمحاکمو نهایي پریکړي تطبیق کول۰

۲- قضایای دولت آمریت :

ددولتي منقولواوغیرمنقولوجایدادونوڅخه دفاع۰

دغصب شوي ځمکو استرداد۰

دغائیبو اهل هنودو او نورو اشخاصو دجایدادونو تر تآمین راوستل۰

۳- دحقوقي مرستوآمریت :

۱ - وړیا حقوقي مرستي:

الف - دبی وزلو مظنونینو او تورنو اشخاصو دقانوني حقوقو څخه وړیا دفاع (وکالت)۰

ب - بی وزله اشخاصوته وړیا حقوقي مشورې ورکول۰

۲ - عامه حقوقي پوهاوی۰

۴- دماشومانو د اصلاح اوروزنی آمریت:

دقانون څخه سرغړونکو ماشومانو اصلاح  اوروزنه.

دقانون څخه دسرغړونکو ماشومانو ته دتعلیمي اوحرفوي زده کړو برابرول.

دقانون څخه سرغړونکو ماشومانو ته داعاشې او اباطې برابرول.

دقانون څخه دسرغړونکو ماشومانو لپاره داوسیدو ځای برابرول.

دقانون څخه دسرغړونکو ماشومانو د روغتیاته پاملرنه او سالم چاپیریال برابرول.

۵- انسجام مدیریت:

د رهنمایې معاملاتو جوازونه ورکول اودهغوی څخه نظارت اوکنټرول کول.

دعریضه نویسانو جوازونه ورکول او وخت پر وخت تمدید کول.  

د مدني ټولنو جواز ورکول یا اسناد برابرول او اجرااتو څخه کنترول اوبررسي کول.

د سیاسي احزابو داجرااتو څخه کنترول کول.  

۶- مالي او اداري عمومي مدیریت :

کارکوونکو د رسمي اموراتو کنټرول.  

د کارکوونکو د معاشاتو برابرول.  

د نورو اداراتو سره همغږي کول.

د مربوطه تعمیراتو څخه نظارت کول اوترمیم کول.

د نورو اداراتو څخه وارده مکتوبونه ثبتول او صادرول.

د هر ډول فساد سره مبارزه کول.

د ریاست اړوند اوپه مرکز اصلاح کي ترساتني لاندي اطفالو داعاشوې،اباطوې او تنظیفې مواردو او نورو اړونده اجناسو او موادو برابرول.

د مربوطه شعباتو د نقلیه وسایطو برابرول.

د مربوطه شعباتو تجهیزات او قرطاسیه اونور د برق اوسولر اجناس برابرول.

۷- په (۱۵) ولسوالیو کښي دحقوقو مدیریتونه : چه عینادحقوقودآمریت دندي دولسوالیوپه سطح په مخ وړي۰