د اصلاح سوو تخمونو د تصدی لوی امریت

دکندهار ولایت د اصلاح سوو تخمونو امریت د امر او امریت پیژندنه

د اصلاح سوو تخمونو د تصدی لوی امریت برحاله امر ښاغلی ظهور احمد روښان نومیږي.

تماس شماره:0093707862015


داصلاح سوو تخمونو دامریت پیژندنه 

یاد ریاست اوس وخت۸ کارکونکي لري چي(۳) یې لیسانس او (۵) یې د بکلوریا څخه کښته دي.

د اصلاح سوو تخمونو د تصدی لوی امریت موجوده (۶) پرسونل لري چي(۳ )یې مامورین او(۵) اجیر کارکوونکي دي؛ (۲)خالي بستونه لري او مکمل(۶) تشکیل لري.

د ریاست عایدات :  په (۱۳۹۶) ه ش کال کي یې (۹۶۴۶۱۸) افغانی درلود چي یاد عایدات د اصلاح سوو تخمونو د بنیادي غنمو د خرڅولو څخه ،د مسترد سوو غنمو د خرڅولو څخه او د مځکي په اجاره ورکولو څخه یې یاد عواید لاس ته راوړي.

د ریاست اهداف:

د اصلاح سوو تخمونو تولید او اصلاح د یاد ریاست د اهدافو څخه شمیرل کیږي.