اداري او مالي ریاست پېژندنه

د اداري او مالي ریاست عمده وظایف په لاندي توګه صورت نیسی

 1. په وخت او زمان سره د ولايت مقام او ټولو ولسواليو د کارمندانومعاشات اجراء کول او په اړه ئي پوره اګاهي ترلاسه کول
 2. دعوايدو دلوړيدو او دمنقول او غير منقول اجناسو څخه ساتنه او پوره حفاظت کول
 3. د رياست دماتحت مامورينو مهارتي ضرورتونه معلومول او د ضرورت په وخت کي پوره همکاري ورسره کول او هم
 4. د کندهار د مستوفيت رياست سره په مالي چارو کې پوره هماهنګي ساتل
 5. درياست د پلانونو دتقويي لپاره و اړوند مقاماتو ته مسلکې او ګټوري مشوري ورکول ترڅو په اداري او مالي چارو کي سمون او منظموالي رامنځته سوي وي .
 6. د خپل کاري پلان پر اساس د بودجي ټول ضرورتونه معلومول او دتحت اثر امريتو او مديريتونو سره کار منظمول.  
 7. داداري رياست دټولو مالي چارو څخه د اساسي قانون مطابق کنترول او نظارت کول
 8. دولايت مقام دمنقول او غيرمنقول دارايی څخه په صحيح توګه حفاظت او مراقبت کول.
 9. د دوهمو واحدونو دکارمندانو داجرااتو څخه ليدنه او دضرورت په وخت کې ورته رهنمائي کول.
 10. دمالي چارو څخه کنترول ، نظارت او مرکز ته ربعوار راپور ليږل.
 11. دولايت مقام دټولو مصارفاتي اسنادو څخه نظارت او که چيري کومه نيمګړتيا په ګوت سی سمدستي اصلاح کول.
 12. د اداري او مالي ریاست دکاري پلان پر اساس دمالي پاليسي د تطبیق لپاره په مختلفو برخو څیړني کول
 13. د دوهمو واحدونو دکارمندانو داجرااتو څخه ليدنه او دضرورت په وخت کې ورته رهنمائي کول.
 14. دولايت مقام د ټولو مالي اجرااتو څخه کنترول او رهبری کول.
 15. د ماتحت کارمندانو دټولو اجراتو او حاضری کنترولول،  معاشات او ضرورتونه ئی په وخت او زمان سره اجراء کول.
 16. درياست دټولو اداري کارو څخه کنترول او نظارت کول.
 17. ټوله عادي او انکشافي بودجه چي بايد په صحيح توګه په خپل فصل او باب کې په مصرف رسیږی چی قانوني اسناد ئي په ربعوارو ګزارشونو کی مرکز ته لیږل کیږی.
 18. دمنظور سوي لايحه مطابق دولسواليو روغنيات په خپل وخت او زمان سره اجرا کول او د
 19. دبودجي په اجراء کې د اړوند ادارو سره همکاري او هماهنګې کول.