اسناد ارتباط

د اسناد او ارتباط مدیریت پیژندنه

د مدیریت هدف:

داحکامو، قوانینو، منصوباتو، دستور العملونه، لایحو او نافذه مقراراتو د اداري چارو تنظیم او مراقبت او دهغوی د تطبیق په موخه د اداراتو او ریاستونو سره د اړیکي نیول.

 د اړوند مدیریت کاري پلانونه ترتیبول او عمومي پلان سره د اداری دتعین سوی اهدافو د ترسره کول.

د ور سپارل سوو چارو څخه نظارت او کنټرول.  

د کارونه د ښه هماهنګۍ په موخه د اداراتو سره اړیکي.

مراجیعنو ته د دواړاندیزونو او اسنادو اماده کول او تسلیمول.