د غونډو تنظیم

د اداری غونډو د تنظیم عمومی مدیریت

د اداری غونډو د تنظیم عمومی مدیریت چی د ولایت مقام په دفتر ریاست پوری مربوط دی او اوسمهال دوه نفره تشکیل لری

دنده یی دولایت مقام د اداری غونډو لپاره چی هره اونی د بنجشنبی په ورځ دایریږی،

چی دمهمو موضوعاتو راغونډول، دهغوی ته په اجنډا کی ځای ورکول، دغونډو دګډنوالو ته اطلاح ورکول او بیا پر معین وخت والی یا مرستیال والی په مشری د اداری غونډی تددویرول دی وروسته د همدغو غونډو پریکړی، هدایات او تصاویب و اړوندو اداراتو ته لیږل او بیا د هغوی اړوند اجراتو تعقیب کول دی.