مطبوعاتي دفتر

ویاند: عزیزاحمد (عزیزي)

د اړیکو شماره :93700093071+ ـــ 93790500070+ ـــ 0302005809 

بریښنالیک پته : Azizahmadazizi84@yahoo.com


  له رسنيو سره د اړيکو څانګه 

کندهار ملی راډیو تلویزون

ولسمشـــــرۍ مـــــــاڼـــــي 

مشـــــرانو جــــــرگـــــه

ولســـــــــي جــــــرګــــــــه