مطبوعاتي دفتر

 

ویاند: بهیر احمدي

د اړیکو شماره : 0302005809 

بریښنالیک پته : 


  له رسنيو سره د اړيکو څانګه 

کندهار ملی راډیو تلویزون

ولسمشـــــرۍ مـــــــاڼـــــي 

مشـــــرانو جــــــرگـــــه

ولســـــــــي جــــــرګــــــــه