د وياند سره اړیکه

ویاند : عزیزاحمد (عزیزي)

د اړیکو شماره : 93700093071+  ــــ 93790500070+ ــــ 0302005809 

بریښنالیک پته : Azizahmadazizi84@yahoo.com