د تجارت او جوازنامو عمومي مديريت

ښاغلى علاؤالدين خان د تجارت او جوازنامو عمومي مدير، د دې مديريت په اړه ليکي:

د تجارت عمومي مديريت په ۱۳۳۶ كال كي تاسيس سوى دئ، د دې عمومي مديريت كاركوونكي اته تنه دي.

د تجارت او جوازنامو عمومي مديريت خپل تعمير نه لري او په يو كرايي تعميير كي هستوګن دئ.

نوموړى مديريت د ۱۳۸۷ كال په اوږدو كي ۵۴۵ تجديدي شركتي جوازونه او ۱۷۵ جديدالتاسيس د تجارتي شركتو جوازونه وركړي دي، همدا ارقام د نوموړي مديريت مهمه لاسته راوړنه ده، چي د جوازونو ترتيب او توزيع د كندهار ولايت سوداګروته سوې ده.

په ۱۳۸۷ كال كي زموږ عادي بوديجه چي په هغه كي يوازي معاشات او اداري مصارف شامل دي، ۵۵۰۰۰ افغانۍ ده او انكشافي بوديجه نوموړى مديريت نه لري.

وړانديزونه:

د تجارت او جوازنامو عمومي مديريت غواړي ترڅو خپل تعمير ولري.