داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د شاه ولیکوټ ـ ترینکوټ سړک په(8)مختلف النوع معبرونه چارو تر سره کولو د(1398)مالی کال په جریان کی ضرورت لری.
د کندهار د تولګټو ریاست د شاه ولیکوټ ـ ترینکوټ د 38.5 کیلومتر سړک په اوږدو کی په ( 8 ) مختلف النوع معبرونه چارو تر سره کولو د ( 1398 ) مالی کال په جریان کی ضرورت لری. کوم مسسات، اشخاص او شرکتونه چی د ساختمانی چارو ترسره کولو لپاره قرار...
Jan 27, 2019 Jan 10, 2019