د والي پیژندنه

د والي پیژندنه...............

خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

  •  آمریت د تدارکاتو
    مرستیال والي د خلګو د ستونزو او غوښتنو اورېدلو په موخه میوند ولسوالۍ ته...
نور