کانونو( جیولوجیکي معلومات، چاپېریال ساتنې او معادن سروې)

کانونو( جیولوجیکي معلومات، چاپېریال ساتنې او معادن سروې)............